เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล งานสวนสาธารณะ งานอาคารและสถานที่

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด
        เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล งานสวนสาธารณะ งานอาคารและสถานที่                                               
 
          ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล งานสวนสาธารณะ งานอาคารและสถานที่ ดังนี้
1. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนี้
          ก. งานรักษาความสะอาด          จำนวน 21 อัตรา
         ข. งานเก็บ  ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จำนวน 10 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 10/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556
                   ราคากลาง                     1,116,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารประมูลจ้าง            1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา           4 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 10/2556
 
2. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ จำนวน 13 คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 11/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556
                   ราคากลาง                     468,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารประมูลจ้าง              400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา           4 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2556
 
3. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ จำนวน 10 คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 12/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556
                    ราคากลาง                     360,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
                    ค่าเอกสารประมูลจ้าง              300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                    กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา           4 เดือน
                    เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2556
                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,944,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 17 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
 
                   ประกาศ   ณ  วันที่  16  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2556
 
 
                                                             (นายตระกูล   สุขกุล)
                                                        นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล งานสวนสาธารณะ งานอาคารและสถานที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว