เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในระบบกำจัดขยะมูลฝอย    เทศบาลเมืองสระแก้ว
                                            .........................................................
 
ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 23 อัตรา ดังนี้
                    - เจ้าหน้าที่ธุรการ                   จำนวน 2 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         จำนวน 1 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - นักการ                             จำนวน 2 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - พนักงานขับรถยนต์               จำนวน 1 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - คนงานไฟฟ้า                      จำนวน 1 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย    จำนวน 1 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - ภารโรง                            จำนวน 2 คน  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - พนักงานคัดแยกขยะ              จำนวน 13 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
ระยะเวลาจ้างเหมา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รวมเป็นทั้งสิ้น 828,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 9/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556
         
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 
 
2/ 6. บุคคลหรือนิติบุคคล......
 
-2-
 
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 16 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 28 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ   ณ  วันที่  15  เดือน  มกราคม   พ.ศ.2556
 
 
 
            (นายตระกูล   สุขกุล)
            นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว