เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

.........................................................

     เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล โดยการถมดินพร้อมบดอัด จำนวน 18,392 ลูกบาศก์เมตรและปลูกหญ้า จำนวน 1 สนาม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและประมาณการที่กำหนด  เป็นเงิน 3,999,000.- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                    2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                    3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8
                    4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
                    5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                    6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,999,500.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
                   7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
  
                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 13  ธันวาคม 2555  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.  ณ  กองช่าง  ชั้น  2  อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  13  ธันวาคม 2555  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                    กำหนดยื่นซองประมูล  ในวันที่  18  ธันวาคม 2555  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3  อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น.
 
                   กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 28  ธันวาคม 2555  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. 
 
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่  26  พฤศจิกายน  2555  ถึงวันที่  7  ธันวาคม  2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
 
                              ประกาศ  ณ วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555


    เอกสารประกอบ

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว