เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 33/1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง      สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 33/1
                     (ทางเข้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว)
                                            .........................................................
 
     ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 33/1 (ทางเข้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 33/1 (ทางเข้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø.40 เมตร จำนวน 24 ท่อน (มอก.ชั้น 3) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนดเป็นเงิน 1,837,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสน-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินสะสม
     โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 8/2556 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
         
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                    5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่า 918,500.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
  

                    กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
 
                   ประกาศ  ณ วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 33/1
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว