เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV)   พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่ตลาดสดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว และบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
.........................................................
 
    เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่ตลาดสดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว และบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว จำนวน 16ชุด (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกำหนด) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
    1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบสี ชนิดอยู่กับที่ ติดตั้งภายในและภายนอก มีคุณลักษณะดังนี้
        - ชุดอุปกรณ์รับแสงเป็นชนิด Hight Sensitivity CCD ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
        - เป็นกล้องแบบมาตรฐาน ความละเอียดของภาพสีตามแนวนอนไม่น้อยกว่า 600 เส้น และความละเอียดของภาพในโหมดขาว – ดำ ตามแนวนอนไม่น้อยกว่า 600 เส้น ในระบบ PAL หรือ NTSC
        - ลักษณะของเลนส์เป็นแบบ Auto Iris สามารถปรับย่านเลนส์ได้ที่ 3.8 – 9.5 mm.
        - มีระบบสแกนคลื่นความถี่ ที่ 2:1 Interlace และความถี่ที่ (H) 15.734 KHz x (V) 59.94 Hz (NTSC) และ (H) 15.625 KHz x (V) 50 Hz (PAL)
        - สามารถจับภาพในโหมดอินฟาเรดเป็นระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 40 เมตร
        - ความไวแสงในการรับสัญญาณของกล้องไม่เกิน 0.05 Lux (Color) , 0.005 Lux (B/W) , 0.00 Lux (IR LED ON)
        - สามารถตั้ง Privacy Zone ได้ 4 Programmable Zone และสั่งปิด และเปิดได้
        - สามารถปรับแต่งเสียงรบกวนได้ โดยสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และสั่งปิดโหมดได้
        - IR LED ที่ 42 EA และสัญญาณภาพขาออกมีขนาดที่ 1.0 Volt p-p 75 โอห์ม
        - มีโหมดตัดแสงช่วงเวลากลางคืน SBLC โดยมีการปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับและสั่งปิดโหมดได้
        - มีระบบปรับความสมดุลของแสงสีขาวแบบอัตโนมัติ (White Balance)
        - มีระบบ Day – Night (ICR) อัตโนมัติ
        - มีเมนูการตั้งค่า แบบ OSD ภาษาอังกฤษ
        - ความละเอียดภาพรวมไม่น้อยกว่า 811 x 508 , 410 K pixel (NTSC) หรือ 795 x 596 470 K pixel (pal)
        - มีระบบควบคุมอัตราขยายสัญญาณภาพ AGC (Auto Gain Control) แบบเปิดและปิดได้
        - มีอัตราส่วนของสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน ไม่น้อยกว่า 50 db โดยทำการเปิดโหมด AGC
        - มีวัสดุที่แข็งแรง ตัวกล้องต้องมีขากล้องมาพร้อมกับชุดกล้อง เหมาะสมกับการติดตั้ง
        - ทำงานแรงดันไฟฟ้า 12 VCD
        - ได้รับมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นที่ระดับ IP 66 หรือดีกว่า
        - ได้รับรองมาตรฐาน CE , FCC
    2. เครื่องบันทึกและควบคุมภาพแบบดิจิตอล มีคุณลักษณะดังนี้
        - เครื่องบันทึกและควบคุมภาพแบบดิจิตอล มีระบบปฏิบัติการเป็นแบบ Embedded LINUX
        - ช่องรับสัญญาณภาพขาเข้า (Vido Input) ไม่น้อยกว่า 4/8/16 ช่อง
        - สัญญาณภาพเป็นแบบ Pal (625 Lin , 50 f/s)
        - ช่องส่งสัญญาณภาพขาออก (Video Output) ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด โดยรวมพอร์ท HDMI อยู่ด้วย
        - มีช่องสัญญาณเหมือนภาพขาออก ไม่น้อยกว่า 4/8/16 ช่อง
        - มีระบบเสียงสัญญาณขาเข้าเท่ากับช่องสัญญาณภาพของเครื่องบันทึกที่เสนอมา และมีสัญญาณเสียงขาออก ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง แบบ BNC (200 – 3000 mV)
        - มีระบบ Two way Audio โดยมีช่องสัญญาณขาเข้าและขาออก ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      แบบ BNC port (Input 200 – 2800 mV , Output 200-3000 mV)
        - มีการแบ่งสัญญาณภาพได้ โดยสามารถแบ่งภาพได้ตั้งแต่ 1/4/8/9/16 ช่องสัญญาณ
        - การแสดงผลภาพความละเอียดบนหน้าจอ ต้องสามารถรองรับความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ (หน่วยเป็น pixel) โดยมีความละเอียดสูงสุดไม่มากกว่า 1920 x 1080
        - สามารถปรับระดับคุณภาพของเครื่องบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ ระดับสูงสุดที่ (The Best)
        - มีรูปแบบบีบอัดภาพเป็นแบบ H.264 หรือดีกว่า
        - มีช่องเสียบ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง โดยมีช่อง USB 2.0 ที่ด้านหน้าเครื่องไม่น้อยกว่า2 ช่อง
        - เลือกอัตราการบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาทีต่อกล้อง มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า D 1 (704 x 576)
        - มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Moniter)
        - สามารถค้นภาพได้จากตามวัน เวลา และตามเหตุการณ์
        - มีช่องต่อสัญญาณแจ้งเตือน (Alarm) ขาเข้าเท่ากับช่องสัญญาณภาพของเครื่องบันทึกภาพที่ได้เสนอมา และมีช่องสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
        - มีช่องสัญญาณแบบ RS 485 ,RS 232 และช่อง eSATA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - ดูภาพและค้นหาภาพผ่านทาง Web Browser ได้
        - ส่งข้อความเมื่อเกิดเหตุการณ์ผ่านทาง email ได้
        - สามารถรองรับการใช้งานด้านเน็ตเวิร์ค (Network Function) ไม่น้อยกว่า 14 แบบ
        - สามารถรองรับ ฮาร์ดดิสต์ แบบ SATA ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB และมีพอร์ท SATA ภายในเครื่องไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
        - ทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 -55 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า
        - ได้รับมาตรฐาน CE , FCC และ UL เป็นอย่างน้อย
 
        (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้อง CCTV ของเทศบาลเมืองสระแก้ว)
 
    จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ราคากลางจำนวน 940,000.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  
                 5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาซื้อ วงเงินไม่น้อยกว่า 470,000.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
                 6. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
 
                ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว