เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 7 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 7 โครงการ
.........................................................

เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสะอาด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 5 คน อัตราค่าจ้าง 7,230/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ไม่กำหนดคุณวุฒิ (รายละเอียดตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสะอาด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว)
ราคากลาง 108,450.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2556

2. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน จำนวน 5 คน อัตราค่าจ้าง 7,230/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ไม่กำหนดคุณวุฒิ (รายละเอียดตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน)
ราคากลาง 108,450.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2556

3. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนี้
- จ้างแรงงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 21 คน อัตราค่าจ้าง 7,230/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ไม่กำหนดคุณวุฒิ(รายละเอียดตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
- จ้างแรงงานปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 10 คน อัตราค่าจ้าง 7,230/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ไม่กำหนดคุณวุฒิ (รายละเอียดตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ราคากลาง 672,390.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2556

4. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ จำนวน 10 คน
อัตราค่าจ้าง 7,230/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ไม่กำหนดคุณวุฒิ (รายละเอียดตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่)
ราคากลาง 216,900.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อนบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2556
5. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ จำนวน 10 คน อัตราค่าจ้าง 7,230/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ไม่กำหนดคุณวุฒิ (รายละเอียดตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ)
ราคากลาง 216,900.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อนบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2556

6. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจ และออกแบบสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 คน อัตราค่าจ้าง 7,230/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ไม่กำหนดคุณวุฒิ (รายละเอียดตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจ และออกแบบสิ่งก่อสร้าง)
ราคากลาง 108,450.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2556

7. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาล เมืองสระแก้ว ดังนี้
- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท/คน/เดือน
- พนักงานธุรการ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 7,460 บาท/คน/เดือน
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 7,460 บาท/คน/เดือน
- นักการ จำนวน 2 คน อัตราค่าจ้าง 7,230 บาท/คน/เดือน
- พนักงานขับรถดัน/รถตัก จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 7,230 บาท/คน/เดือน
- ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 7,230 บาท/คน/เดือน
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 7,230 บาท/คน/เดือน
- ภารโรง จำนวน 2 คน อัตราค่าจ้าง 7,230 บาท/คน/เดือน
- พนักงานคัดแยกขยะ/บรรจุปุ๋ย จำนวน 14 คน อัตราค่าจ้าง 7,230 บาท/คน/เดือน
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 (รายละเอียดตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว)
ราคากลาง 525,270.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2556

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,956,810.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


(นายตระกูล สุขกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 7 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว