เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ
....................................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 7 โครงการ รายละเอียดดังนี้
                    โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์ ภูมิเขต)
                   - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                 134,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่   22/2558
 
                    โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านลุงอินทร์)
                   - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                 401,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  60 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่     23/2558
 
                   โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชุมชนเมืองย่อยที่ 18
                   - ก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร ตอนที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)             
                   ราคากลาง                 290,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  60 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่     24/2558
 
                   โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่คลองปูน ชุมชนเมืองย่อยที่ 4
                   - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                 101,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  60 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่     25/2558

                   โครงการที่ 5 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 29 (ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 เนินสมบรูณ์)
                   - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)       
                   ราคากลาง                 364,000.-บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                                 ค่าแบบแปลน                   500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  60  วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่      26/2558      
 
                   โครงการที่ 6 ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 33/2 บ้านคลองนางชิง
                   - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                 325,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                    ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  60  วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่      27/2558
 
                   โครงการที่ 7 ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 2 (ซอยตรงข้ามต้นโพธิ์ บ้านใหญ่)
                   - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 180 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                 109,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)                                       ค่าแบบแปลน                   500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  60  วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่       28/2558
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,724,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                   5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6.  บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ         
                   7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 มีนาคม  2558 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 27   มีนาคม  2558 ถึงวันที่  9  เมษายน  2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน  2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ)      ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว                                                      
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนฯ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่  26 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      0-3742-1375 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocrement.go.th และเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 26 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว