เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระแก้ว     
พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
…………………………………

        ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และผู้ชนะการประมูลที่เสนอราคาอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระแก้วพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอเป็นจำนวนเงิน 9,608,376.00 บาท (เก้าล้านหกแสนแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) นั้น

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว