เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
....................................................

                    ตามประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E4/2566 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 นั้น

                   ซื้อรถขุดตีนตะขาบ มีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,600 ซีซี บุ้งกี๋มีความจุไม่น้อยกว่า 0.10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ.เอ็น.จิมมิค ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,786,900.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 13,100.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.73
 
        

ประกาศ ณ วันที่  16  ตุลาคม  2566


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว