เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา
…………………………………

        ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 114 รายการ ราคาเริ่มต้นในการประมูล เป็นจำนวนเงิน 16,322 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566  กำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 10.00 น.ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า (ชั้น 3) เทศบาลเมืองสระแก้ว และกำหนดการเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป นั้น

        เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการขายทอดตลาดฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นายสาริน เมืองนาคิน เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศฯ ราคาที่เสนอ 16,350 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว