เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
……………………….…………..

    ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 114 รายการรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ราคาเริ่มต้นในการประมูล เป็นจำนวนเงิน 16,322.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธียื่นซองประมูลราคา โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
        1. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด
            1.1 กำหนดการพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพที่ทำการประมูล ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลราคา หากประสงค์จะดูสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ที่จะ ทำการประมูลราคา ให้พร้อมกัน ณ กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.45 น. และดูสภาพพัสดุ เวลา 10.00 – 11.00 น. เพียงวันเดียว หากไม่มาดูสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านรับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ แล้ว
            1.2 กำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า (ชั้น 3) เทศบาลเมืองสระแก้ว หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมยื่นซองการประมูลในครั้งนี้ และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะทำการเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น
            1.3 ผู้สนใจยื่นซองประมูลราคา ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับใบเสนอราคาประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวโหลดใบเสนอราคาได้ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
        2. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้
            2.1 เทศบาลเมืองสระแก้ว จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา
            2.2 ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารหลักฐานพร้อมลงชื่อรับรองรับรองสำเนาถูกต้อง มายื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ในวันยื่นซองประมูลราคา ดังนี้
               2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าประมูลราคา ในกรณีที่ผู้เข้าประมูลราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาประมูลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
               2.2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล
                     - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม
                     - บริษัท ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
                     -  กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาประมูลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
        3. การยื่นซองประมูลราคา
            3.1 ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอราคาประมูลไม่ต่ำกว่าราคาที่เริ่มต้นการประมูล ราคาเริ่มต้นในการประมูล 16,322.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
            3.2 ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบในการเสนอราคาประมูลของเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่กำหนดไว้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ หากมีการขูด ลบ เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
            3.3 ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องยื่นเสนอราคาประมูล โดยนำใบเสนอราคาใส่ซองแล้วปิดผนึกซองให้เรียบร้อย โดยระบุหน้าซอง “ใบเสนอราคาประมูล ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ” และระบุชื่อของผู้ยื่นซองไว้ด้านล่าง ส่วนเอกสารตามข้อ 2 ให้แยกไว้นอกซอง เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองประมูลราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า (ชั้น 3) เทศบาลเมืองสระแก้ว
            เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประมูลราคาแล้ว จะไม่รับซองประมูลราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะทำการเปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า (ชั้น 3) เทศบาลเมืองสระแก้ว
        4. หลักเกณฑ์การพิจารณา
            4.1 ในการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 114 รายการ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินจากราคารวม ผู้เข้าประมูลราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว
            4.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามข้อ 3 คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองสระแก้วเท่านั้น
            4.3 เทศบาลเมืองสระแก้ว ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่พิจารณาราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณายกเลิกการประมูล โดยไม่พิจารณาราคาเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดเป็นเด็ดขาดและลงโทษผู้ประมูลราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการประมูลราคามีการกระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการประมูลราคา
        5. การจ่ายเงินและการขนย้าย
            5.1 ผู้ชนะการประมูลราคา จะต้องนำเงินสดมาชำระให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว ทันทีตามจำนวนเงินที่ประมูลราคาได้ และเมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับเงินครบถ้วนแล้วตามราคาที่ประมูลได้ ถือว่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้กับผู้ประมูลเรียบร้อยแล้ว
            5.2 ผู้ชนะการประมูลราคา จะต้องขนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ทั้งหมด ออกจากเทศบาลเมืองสระแก้วภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้ชำระเงินค่าทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลเมืองสระแก้ว จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดังกล่าวออกจากบริเวณเทศบาลเมืองสระแก้ว จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
            5.3 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุครุภัณฑ์ หรือยกเลิกการประมูล หากมีเหตุสมควร และในกรณีที่ประมูลได้จะเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
            5.4 เทศบาลเมืองสระแก้ว ถือว่าผู้เข้าประมูลราคาทุกราย ได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ
        6. บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้
        ผู้สนใจจะยื่นซองประมูล ติดต่อขอรับเอกสารในการเสนอราคาประมูล และสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                               ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว