เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนการดำเนินงาน


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2566  
 --------------------------------------

    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เป็นการแก้ไขโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นไปตามนัยความหมายในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงานดังกล่าว โดยไม่ต้องผ่านการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565   

    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว