เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุม


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
..................................................................

         ตามมติสภาเทศบาลเมืองสระแก้วครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 และตามประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 30 วัน นั้น

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2564


    เอกสารประกอบ

สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว