เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

 
ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
......................................

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

         เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดบริการสาธารณะ

 

         ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2565  เป็นต้นไป

 

    ประกาศ   ณ   วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว