เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการกำหนดและยุบเลิกตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การกำหนดและยุบเลิกตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
......................................

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 จึงกำหนดเพิ่ม ตัดโอนและยุบเลิกตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ดังนี้

 

ประเภท

ส่วนราชการ

ตำแหน่งที่ขอกำหนด/ตัดโอน/ยุบเลิก

 

 

กำหนดตำแหน่ง

กองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ) 2 อัตรา

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปก./ชก.  1  อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 62-2-06-3607-001

กองการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.  1  อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 62-2-08-4101-004

ตัดโอน

กองช่าง

โอนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (คุณวุฒิ)  1  อัตรา

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

รับโอนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (คุณวุฒิ)  1  อัตรา

ยุบเลิก

กองการศึกษา

นักการ (พนักงานจ้างทั่วไป)  1 อัตรา

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1    เมษายน   2565   เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  28   มีนาคม   พ.ศ.  2565    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการกำหนดและยุบเลิกตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว