เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนการดำเนินงาน


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
*********************************************

     ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติว่าในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้าและวรรคหก บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล

        เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 53 และมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

        เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว http://www.sakaeocity.go.th

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ  ณ วันที่  21  มีนาคม พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว