เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
....................................................................

          ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น

          เทศบาลเมืองสระแก้วได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ)

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว