เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2
....................................................................

           เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาล ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 38
 
           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  30 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว