เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

...........................................
 

                   ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 28

                   ดังนั้น  เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 32 จึงประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ 
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  2564


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว