เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนการดำเนินงาน


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เทศบาลเมืองสระแก้ว
*******************

                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  นั้น

                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 26 (2) จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เทศบาลเมืองสระแก้ว  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่  1  ตุลาคม  2564  ถึงวันที่  30  กันยายน  2565
 
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว