เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4)
...........................................
 
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

                   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการปิดประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2563
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว