เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 1) 
...........................................
 
                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจและให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการปิดประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วทราบภายในสิบห้าวัน นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 และข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 คณะผู้บริหาร และสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 1) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว