เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จำวน 4 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

  ตามหนังสืออำเภอเมืองสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0118.1/ว 726 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 อำเภอเมืองสระแก้ว แจ้งประกาศตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

  1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
  2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
  3. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
  4. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จำวน 4 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว