เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

*******************
 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6732 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดินธันวาคมของทุกปี
 
                    บัดนี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแลว
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2562


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว