เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนการดำเนินงาน


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว ( ฉบับที่ 7 )

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลเมืองสระแก้ว
 ( ฉบับที่ 7 )
 
*******************
                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 6732 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ข้อ (1) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น นั้น
                    เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานฯ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ  จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เทศบาลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 7)   โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  19  พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว ( ฉบับที่ 7 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว