เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เทศบาลเมืองสระแก้ว
*******************
 
            ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด  3  การจัดทำแผนพัฒนา  ข้อ 17 เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯและประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เทศบาลเมืองสระแก้ว  เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
                    อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด  3  การจัดทำแผนพัฒนา  ข้อ 17  เทศบาลเมืองสระแก้วจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว  โดยให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่  14  มิถุนายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2565
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.2562


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว