เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เทศบาลเมืองสระแก้ว รับลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบภาวะยากลำบาก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพจากวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
 เรื่อง รับลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบภาวะยากลำบาก 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพจากวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

---------------------------------------
 
                    ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างส่งผลให้จังหวัดระแก้วมีมาตรการเร่งด่วนต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การระงับการบริการร้านอาหาร สถานบันเทิง สถานบริการต่างๆ ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ฯลฯ
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในพื้นที่จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ข้อ 12 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อ 16 (2) กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลมนั้น เทศบาลเมืองสระแก้วจึงได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้
                   1. มีสัญชาติไทย
                   2. เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   3. เป็นผู้ไร้ที่พึ่ง หรือเป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัว
                             3.1 ตาย
                             3.2 ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก
                             3.3 เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้
                             3.4 ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ
                             3.5 ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่นใด
                   โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 29 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  พฤษภาคม  2563


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว รับลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบภาวะยากลำบาก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพจากวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว