เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    รายละเอียดข่าว

คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับประชาชน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------------------------------------------

 
          เทศบาลเมืองสระแก้วได้จัดทำคำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับประชาชนทั่วไป ในกรณีที่มีผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน ให้คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็น 3 ประเภท ดังนี้
          - ขยะทั่วไป (GENERAL WASTE) เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น ให้เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งลงถังฝาปิดมิดชิด ตามจุดตั้งถังขยะที่ทางเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
          - ขยะอันตราย (HAZARDOUS WASTE) เช่น ภาชนะบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ  ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องสเปรย์ ให้เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับในจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ตามจุดตั้งถังขยะที่ทางเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
          - มูลฝอยประเภทปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากาอนามัยใช้แล้ว กระดาษทิชชู เป็นต้น ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมทำลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น โดยถุงขยะใบแรกให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง และเขียนหน้าถุง “ขยะติดเชื้อ” นำไปทิ้งรวบรวมหรือแยกไว้เฉพาะตามจุดที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว