เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 11)

    รายละเอียดข่าว

    ตามหนังสือ จังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0017.2/ว 1768 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 11) โดยจังหวัดสระแก้วแจ้งให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยห้ามจำหน่ายสุราทุกชนิดตามใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แต่ยังคงสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 11)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว