เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง งดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ประจำเดือนมีนาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

    ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0017.2/ว1358 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 จังหวัดสระแก้วแจ้งงดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ณ ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 253 จนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ

ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง งดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ประจำเดือนมีนาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว