เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น
ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
 ……………………………
 
ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปนิติกร นั้นายโอนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันูสถานที่ จำนวน ๒๐๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน ๑๕ แผ่น ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้
 
กำหนดการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด
๑. กำหนดการ
    ๑.๑  ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา ต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูล ที่คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้ทราบก่อนการสู้ราคา
    ๑.๒  ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา สามารถติดต่อขอดูรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่กองคลัง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ  
    ผู้ประสงค์จะสู้ราคาแต่ไม่ได้ดูจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นนี้ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว
                       ๑.๓  กำหนดการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ในวันที่    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. และจะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
                   ๒. เงื่อนไขในการสู้ราคา
                       ๒.๑  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น โดยนำหลักฐานเอกสารและสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงให้คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้
                              ๒.๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายของผู้สู้ราคา
                              ๒.๑.๒ ทะเบียนบ้าน
                              ๒.๑.๓ หนังสือมอบอำนาจกรณีเป็นนิติบุคคลหรือเข้าสู้ราคาแทนบุคคลอื่น และเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์)
           ๒.๑.๔ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
           (๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
           (๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ       จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
            ๒.๑.๕ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  
            ๒.๑.๖ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                    ๒.๒  ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการสู้ราคาต่อเจ้าหน้าที่เป็นเงินสด จำนวนเงิน ๗๐๐.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด และคณะกรรมการฯจะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการประมูลขายทอดตลาดเสร็จสิ้น สำหรับผู้เข้าสู้ราคาที่ประมูลไม่ได้
                        ๒.๓  คณะกรรมการขายทอดตลาดผู้มีหน้าที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเสนอราคา
                        ๒.๔  เทศบาลเมืองสระแก้วจะทำการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด และต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่ โดยแยกเป็นรายการ/และเหมารวม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน ๑๕ หน้า
                        ๒.๕  คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะโต๊ะ โดยที่การเสนอราคา     แต่ละครั้ง คณะกรรมการขายทอดตลาดจะขานราคาที่เสนอ ๓ ครั้ง สำหรับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้สนใจจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระทำได้ แต่เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ขานราคาครั้งสุดท้ายครบ ๓ ครั้งแล้วจะประกาศราคาของผู้สู้ราคารายล่าสุดให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุด เมื่อไม่มีผู้สู้ราคาอีก คณะกรรมการฯจะเคาะโต๊ะ   เพื่อแสดงความตกลงรับราคาที่ผู้เสนอราคาครั้งสุดท้าย
                        ๒.๖  กรณีคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลราคาเสนอราคาสูงสุด ยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการฯขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้นๆ ออกจากรายการขายทอดตลาดได้ และเทศบาลเมืองสระแก้วทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้นๆ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลเสนอราคาจะไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากทางราชการทั้งสิ้น
                        ๒.๗  ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อคณะกรรมการฯถอนการขายทอดตลาด
                        ๒.๘  ราคารถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่นำมาขายทอดตลาด เทศบาลเมืองสระแก้วขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ปรากฏตามสภาพที่เห็น     ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้เทศบาลเมืองสระแก้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้รถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้
                         ๒.๙  กรณีผู้เสนอราคาสูงสุดละเลยไม่ใช้ราคาในรายการที่ประมูลได้ คณะกรรมการฯจะทำการออกขายโดยวิธีอื่นใด ตามระเบียบของทางราชการ ถ้าได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มค่าราคาขายในครั้งแรก          ผู้ประมูลครั้งแรกต้องรับผิดชอบจำนวนเงินในส่วนที่ขาดนั้น
                         ๒.๑๐ รายการใดหากมีกฎหมายให้มีขออนุญาต จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องก่อนรับสิ่งของนั้นๆ ไปจากทางราชการ
                         ๒.๑๑ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้เคาะโต๊ะตกลงขายรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น รายการใดรายการหนึ่งให้กับผู้ชนะการประมูลราคาสูงสุดรายใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระเงินทันที หรือวางเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบห้า (๒๕%) ของราคารถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นที่ประมูลได้ โดยเทศบาลเมืองสระแก้วจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งนำรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ประมูลได้ออกจากเทศบาลเมืองสระแก้วให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันขายทอดตลาด หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบเงินมัดจำและจะนำรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นนั้น   ออกขายโดยวิธีอื่นใด ตามระเบียบของทางราชการต่อไป
                         ๒.๑๒ การนำรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นที่ประมูลได้ออกจากเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เป็นผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์    ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการซื้อขายเองทั้งสิ้น (ถ้ามี) รวมทั้งค่าขนย้าย หรือรื้อถอนเองทั้งสิ้น และจะต้องลบตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองสระแก้ว หรือตัวอักษร ตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองสระแก้วออกจากรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ประมูลได้ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่รับมอบไปจากเทศบาลเมืองสระแก้ว
                                                     
      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบประกาศขายทอดตลาด หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่     กองคลัง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๔๒-๑๓๗๕ ต่อ ๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ  
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
                                                                
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว