เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาโครงการจัดทำวารสารรายงานกิจการเทศบาลเ

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จัดทำวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2555 รูปแบบรายละเอียดเนื้อหาที่อ่านง่ายและเข้าใจง่าย จำนวน 1,000 เล่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รูปแบบเล่ม ขนาด A4
- จำนวนหน้า 28 หน้า (รวมปก)
- ปกหน้า กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม จำนวน 4 หน้า
- เนื้อใน กระดาษอาร์ตการ์ด 130 แกรม จำนวน 24 หน้า
- เข้าเล่ม มุงหลังคา
- ลักษณะพิเศษ ปกเคลือบลามิเนตด้าน
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 แผนงานบริหารทั่วไป งานวานแผนสถิติและวิชาการ จ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ราคากลางจำนวน 305,000.- บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่า 152,500- บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 4 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาโครงการจัดทำวารสารรายงานกิจการเทศบาลเ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว