เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จำนวน 2 หลัง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จำนวน 2 หลัง
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จำนวน 2 หลัง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคประเสริฐการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ E6/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 723,500.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงาน ในวันที่ 11 กันยายน 2561 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จำนวน 2 หลัง ในวันที่  14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น
 
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                          ประกาศ   ณ   วันที่  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จำนวน 2 หลัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว