เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ทม.สก.ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อส

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ

เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 สี่แยกตัดถนนสายเลี่ยงเมือง (หน้าโรงปลาทู) ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 9.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (2 ข้าง) มีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 69,900.- บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง 69,900.- บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผลงานค่าก่อสร้าง 34,950.- บาท (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 1/2555

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสายเลี่ยงเมือง (ซอยก๋วยเตี๋ยวยัยเครือ) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 378,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง 378,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผลงานค่าก่อสร้าง 189,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 900.- บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 2/2555

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 (บ้านหนองเสม็ดเหนือ) แยกขวา ข้างบ้าน ผอ.สันติ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 333 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,332 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 744,000.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง 744,000.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผลงานค่าก่อสร้าง 372,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 1,800.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน
เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 3/2555

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนบ้านลัดกะสัง (ซอยบ้าน นางนภา ถูกจิตต์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 123,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง 123,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ผลงานค่าก่อสร้าง 61,500.- บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 4/2555

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านประสพโชค โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 277,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง 277,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ผลงานค่าก่อสร้าง 138,500.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน
เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 5/2555

6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนเทศบาล 21 ซอย 3 (ซอยบ้านนาย ประมูล แสงระยับ) โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 100 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 1.25 x 1.30 เมตร จำนวน 5 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 257,900.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง 257,900.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผลงานค่าก่อสร้าง 128,950.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบ-
บาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน
เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 6/2555

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 26 (บ้านคำเจริญ) ซอยบ้าน นางประไพ สุระชัย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 202,000.- บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง 202,000.- บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
ผลงานค่าก่อสร้าง 101,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 7/2555

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 40 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.40 X 1.57 เมตร จำนวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว และก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ผลงานค่าก่อสร้าง 103,500.- บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน
เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 8/2555

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,258,800.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00 น. โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว หากผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างจะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างดำเนินงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลเมืองสระแก้วมิได้

กำหนดยื่นเอกสาร การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้

โครงการที่ 1 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 09.30 น.
โครงการที่ 2 ระหว่างเวลา 09.35 น. – 10.05 น.
โครงการที่ 3 ระหว่างเวลา 10.10 น. – 10.40 น.
โครงการที่ 4 ระหว่างเวลา 10.45 น. – 11.15 น.
โครงการที่ 5 ระหว่างเวลา 11.20 น. – 11.50 น.
โครงการที่ 6 ระหว่างเวลา 13.30 น. – 14.00 น.
โครงการที่ 7 ระหว่างเวลา 14.05 น. – 14.35 น.
โครงการที่ 8 ระหว่างเวลา 14.40 น. – 15.10 น.

กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ถึง 15.10 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

    เอกสารประกอบ

ทม.สก.ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อส
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว