เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
.................................................
                  
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 27/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวน 1,548,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 29 ธันวคาม 2560 เวลา 10.00 น.
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว