เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสายพานลำเลียงเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสายพานลำเลียงเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการปรับปรุงสายพานลำเลียงเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดย บริษัทโอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 28/2560 (สอบราคา) ลงวันที่ 8 กันยายน 2560                   วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 1,450,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงาน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น
 
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                          ประกาศ   ณ   วันที่  7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสายพานลำเลียงเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว