เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 7

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 7  
------------------------------------------
 
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 7 ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E3/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 ได้ขอส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
                   งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                   - ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 2 ตอน รวมกันไม่น้อยกว่า 2,765.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   - ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   - เก็บรายละเอียดต่างๆ พร้อมเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
 
                  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป                              
 
                             ประกาศ      ณ     วันที่     7    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว