เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว (งานทาสีภายนอกอาคาร)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
(งานทาสีภายนอกอาคาร)
....................................................
 
                  ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว (งานทาสีภายนอกอาคาร) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนี่ยริ่ง เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ 23/2560 (สอบราคา )ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 363,800.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นั้น

                  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว (งานทาสีภายนอกอาคาร)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว