เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองนกเขา ซอย 20 เชื่อมถนนเทศบาล 22 ซอย 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองนกเขา ซอย 20
เชื่อมถนนเทศบาล 22 ซอย 1
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองนกเขา ซอย 20 เชื่อมถนนเทศบาล 22 ซอย 1 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 154,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 29 กันยายน 2560 นั้น

                  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองนกเขา ซอย 20 เชื่อมถนนเทศบาล 22 ซอย 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว