เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้วตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแก้ว
 .............................................................
 
            ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2560 (สอบราคา) ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 805,000.-บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 22 มีนาคม 2560 นั้น
 
          ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                           ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้วตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว