กองคลัง:เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/finance

 
 

 

 

พนักงานเทศบาล

น.ส.ชลาลัย สีหนุ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ชลาลัย สีหนุ
น.ส.ดุสิตา มั่นคง
น.ส.อัญชลี พวังสุข
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
  นางฉวีวรรณ ดุษดี
 นายสิทธิ พานิชไทย
น.ส.กนกวรรณ งามผ่อง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานธุรการ 
น.ส.ภัทราวรรณ พิจิตรคดีพล
 

เจ้าพนักงานธุรการ