กองคลัง:เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/finance

 
 

 

 

อำนาจ - หน้าที่


หน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
       มีผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๖๒-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลังตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามลักษณะงานโดยทั่วไป และหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด
       โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองคลัง และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการภายใน ดังนี้
    ๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายบริหารงานคลัง และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการกองคลัง
    ๒. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายพัฒนารายได้ และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการกองคลัง
       สำหรับการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง และการมอบหมายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในกองคลัง หรือส่วนราชการภายในกองคลังให้เป็นไปตามคำสั่งหรือประกาศที่เทศบาลกำหนด