กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/education

 
 

 

 

พนักงานเทศบาล

 

นางฐิติพร สะภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษานายอธิป สังข์จุ้ย
 

นักวิชาการศึกษา
 
 


น.ส.ฤกษ์บุษยา บุญสาร


นักวิชาการศึกษา

น.ส.พรสวรรค์ เครื่องพาที


นักวิชาการศึกษา

 
 

 
น.ส.จารุวรรณ พงษ์สุข
 
   เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

   น.ส.รัตนาวลัย เพ็ชรขจรศรี
 
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี