เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ด้านสาธารณสุข

 1)  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่    สังกัด  กระทรวงสาธารณสุข

          ท้องถิ่น    จำนวน                    -         แห่ง  เตียงคนไข้  จำนวน     -         เตียง

          เอกชน     จำนวน                    -         แห่ง  เตียงคนไข้  จำนวน     -         เตียง

          รัฐบาล     จำนวน                    1        แห่ง  เตียงคนไข้  จำนวน   360      เตียง

2)  ศูนย์บริการสาธารณสุข               จำนวน         1      แห่ง

3)  คลีนิคเอกชน                 จำนวน       33     แห่ง

4)  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัด  ในเขตพื้นที่

                                    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

          -  แพทย์                                                             จำนวน      32   คน

          -  พยาบาล                                                         จำนวน    247   คน

          -  ทันตแพทย์                                                    จำนวน        6    คน            

          -  เภสัชกร                                                         จำนวน      16    คน

 

                                บุคลากรด้านการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสระแก้ว

          -  พยาบาลวิชาชีพ                                       จำนวน        2  คน

          -  อสม.                                                        จำนวน    185    คน                                       

5) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง  5  อันดับแรก

          ( โรงพยาบาล )

           1. โรคระบบหายใจ

          2.  โรคระบบไหลเวียนเลือด

          3.  โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม

          4.  อาการ ,  อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

          5.  โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

          (  ศูนย์บริการสาธารณสุข  )

          1.             โรคระบบทางเดินหายใจ

          2.             อุบัติเหตุ/ทำแผล/หัตถกรรมอื่นๆ

          3.             โรคระบบทางเดินอาหาร

          4.             โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

          5.             โรคผิวหนังเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1)  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี พ.ศ. 2561  จำนวน  15  ครั้ง (พื้นที่เกษตรกรรม)

 2)  ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา

               คิดเป็นผู้เสียชีวิต  -  คน  บาดเจ็บ  -  คน

 3)  รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  2  คัน  แยกเป็น  (แยกตามขนาดจุน้ำ)                        

                1.  คันที่  1  จุน้ำได้   7,000    ลิตร

                2.  คันที่  2  จุน้ำได้   5,000    ลิตร

4)  รถบรรทุกน้ำ  จำนวน    2    คัน  แยกเป็น  (แยกตามขนาดจุน้ำ)

                1.  คันที่  1  จุน้ำได้   7,000    ลิตร

                2.  คันที่  2  จุน้ำได้   15,000    ลิตร

5)  เรือท้องแบน  จำนวน  2  ลำ

6)  เรือไฟเบอร์กลาส  จำนวน  3  ลำ

7)  เครื่องเลื่อยโซ่  จำนวน  3  ตัว

8)  วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  จำนวน  6  เครื่อง

9)  ไฟฉาย  จำนวน  10  อัน

10)  เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน  100  ถัง

11)  ผ้าคลุมศีรษะกันไฟ  จำนวน  15  ผืน

12)  วัสดุยานพาหนะขนส่ง (สายน้ำ 10 เส้น , ท่อดูดน้ำ 1 ท่อน , หัวฉีด 4 หัว , ประเก็นท่อดูด 20 อัน , หมอนรองล้อ 4 อัน)  จำนวน 39  ชิ้น

13)  เครื่องสูบน้ำยันม่า  จำนวน  2  เครื่อง

14)  เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค 6 นิ้ว  จำนวน  1  เครื่อง

15)  เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 8 นิ้ว  จำนวน  1  เครื่อง

16)  เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)  จำนวน  6  เครื่อง

17)  เครื่องอัดอากาศ (SCBA)  จำนวน  1  เครื่อง

18)  เครื่องหาบหาม  จำนวน  2  เครื่อง

19)  พัดลมดูดอากาศ  จำนวน  1  เครื่อง

20)  จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)

                    ข้าราชการ / พนักงาน                                           จำนวน  2  คน       

                    ลูกจ้างประจำ                                                       จำนวน คน          

                    ลูกจ้างชั่วคราว                                                     จำนวน  11  คน          

                    อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         จำนวน  326  คน

21)  การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ประจำปี พ.ศ. 2565        จำนวน  1  ครั้ง