เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 

        ชุมชน จำนวน 21 ชุมชน จำนวนครัวเรือน 11,859 หลังคาเรือน  จำนวนประชากร 18,329 คน  แยกเป็นชาย 8,777 คน หญิง 9,552 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  ที่มา : งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัด เทศบาลเมืองสระแก้ว

              ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองสระแก้ว

                  จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพทั้งหมด                               จำนวน 410 คน

                  จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ        จำนวน 410 คน

                  จำนวนผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือ                                               จำนวน 2,451 คน

                  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ                                               จำนวน 2,451 คน

                  จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับความช่วยเหลือ                จำนวน 18 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  ที่มา : กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว

เขตการปกครองเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้แบ่งออกเป็น  21  ชุมชนย่อย  ดังนี้

                         ชุมชนย่อยที่  1                          บ้านคำเจริญ                                        

                         ชุมชนย่อยที่  2                          บ้านหนองนกเขาพีทีที

                         ชุมชนย่อยที่  3                          บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย

                         ชุมชนย่อยที่  4                          บ้านใหม่คลองปูน

                         ชุมชนย่อยที่  5                          บ้านเนินสมบูรณ์

                         ชุมชนย่อยที่  6                          บ้านชาติเจริญ

                         ชุมชนย่อยที่  7                          บ้านศูนย์การค้าเมืองทอง

                         ชุมชนย่อยที่  8                          บ้านเนินรัตนะ 1  (เนินกลอย)

                         ชุมชนย่อยที่  9                          บ้านหลังสุขศาลา

                         ชุมชนย่อยที่  10                        บ้านเนินรัตนะ  2  (หลังวัดสระแก้ว)

                         ชุมชนย่อยที่  11                        บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 1

                         ชุมชนย่อยที่  12                        บ้านคลองจาน

                         ชุมชนย่อยที่  13                        บ้านโคกกำนัน

                         ชุมชนย่อยที่  14                        บ้านลัดกะสัง

                         ชุมชนย่อยที่  15                        บ้านหนองเสม็ดเหนือ

                         ชุมชนย่อยที่  16                        ตลาดสระแก้ว

                         ชุมชนย่อยที่  17                        บ้านคลองนางชิง

                         ชุมชนย่อยที่  18                        สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

                         ชุมชนย่อยที่  19                        บ้านเอื้ออาทร

                         ชุมชนย่อยที่  20                        บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 2

                         ชุมชนย่อยที่  21                        บ้านหนองกะพ้อ

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565