เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

                         เทศบาลเมืองสระแก้ว  มีเขตติดต่อดังนี้

                         ทิศเหนือ                                    ติดต่อกับ  อบต.หนองบอน และอบต.ท่าเกษม

                         ทิศใต้                                         ติดต่อกับ  อบต.สระขวัญ  อบต.สระแก้ว และอบต.ท่าเกษม

                         ทิศตะวันออก                              ติดต่อกับ  อบต.ท่าเกษม

                         ทิศตะวันตก                                 ติดต่อกับ  อบต.สระแก้ว

พื้นที่ความรับผิดชอบรวม 28 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลประชากร

    เทศบาลเมืองสระแก้ว มีประชากร ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 18,286 คน  แยกเป็นชาย  8,743  คน  หญิง  9,543  คน จำนวนครัวเรือน  12,033 ครัวเรือน   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ( อายุ 18 ปีขึ้นไป ) รวม 13,924  คน แยกเป็นชาย  6,564 คน หญิง  7,360  คน ความหนาแน่นของประชากร 653 คน ต่อตารางกิโลเมตร   พื้นที่ความรับผิดชอบรวม   28  ตารางกิโลเมตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2566  ที่มา : งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัด เทศบาลเมืองสระแก้ว


สภาพภูมิประเทศ

    เทศบาลเมืองสระแก้วตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ  36.371  เมตร (บริเวณวัดสระแก้ว  พระอารามหลวง  ตำบลสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว ) ลักษณะโดยทั่วไป  บริเวณทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง  คล้ายกับพื้นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   สภาพพื้นที่ดังกล่าวเหมาะต่อการปลูกพืชไร่ ยกเว้นบริเวณรอยตะเข็บติดต่อกับประเทศกัมพูชา  ซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบมีเทือกเขากั้นพรมแดน  และพื้นที่ในเขตอำเภอวัฒนานคร  ซึ่งมีลักษณะเป็นสันกั้นน้ำ  โดยทิศตะวันตกจะไหลลงสู่อำเภอเมืองสระแก้ว  ส่วนทางทิศตะวันออกน้ำจะไหลลาดสู่อำเภออรัญประเทศและประเทศกัมพูชาทั้งหมด  

    ลักษณะพื้นที่โดยรวมของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นที่ราบทางตอนใต้ติดกับคลองพระสะทึง  เป็นแหล่งน้ำสำคัญไหลไปทางทิศตะวันตก  ไปบรรจบกับแควหนุมาน  ในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำปราจีนบุรี  ส่วนบริเวณตอนบนของเทศบาลเมืองสระแก้ว   เป็นพื้นที่ราบซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อการเกษตร    ทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเพาะปลูกข้าว

 สภาพภูมิอากาศ

    เทศบาลเมืองสระแก้ว  มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดจะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว   โดยปกติฤดูฝนยาวนานถึง  6  เดือน  ในปี  2558  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเดือนเมษายน  34.82 องศาเซลเซียส   เฉลี่ยต่ำสุด  24.38  องศาเซลเซียส  มีฝนตกตลอดทั้งปี  115  วัน  ปริมาณน้ำฝนวัดได้  982.4  มิลลิเมตร  แบ่งได้เป็น  3  ฤดู คือ

          ฤดูฝน         เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม

          ฤดูหนาว    เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคม

          ฤดูร้อน       เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน

ข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559)