เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

คำขวัญประจำเทศบาลเมืองสระแก้ว


ศาลเจ้าพ่อสระแก้วศักดิ์สิทธิ์               เรืองฤทธิ์หลวงพ่อทอง

ถิ่นเรืองรองสระแก้ว - สระขวัญ              ปูชนียสถานศาลหลักเมืองวิสัยทัศน์ (VISION)


"เทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่  พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ"

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

    1. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ให้เพียงพอ ทั่วถึงและทันสมัย

    2. จัดให้มีการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

    3. จัดให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

    4. จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

    5. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมพัฒนา ตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

    ยุทธศาสตร์ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ยุทธศาสตร์ 2   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

    ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

    ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

    ยุทธศาสตร์ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ