เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเภท บริหารท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)


ประเภท อำนวยการท้องถิ่น

2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)


ประเภท วิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป   (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                       3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)            3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                             3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                    3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                   3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                            3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                   3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                            3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                              3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                             3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                     3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                      3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                    3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                        3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                     3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   

3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)                      3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                          3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                          3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                    3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)          

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


ประเภท ทั่วไป

4101เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4102เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                             4201เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4202เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                             4203เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)                      4301เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4302เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)          4401เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4402เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4403เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4404เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                     4501เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4601เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                         4602พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4603เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)               4604เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)