เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
มาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


>>>  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  <<<
>>>  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น <<<
>>>  ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร <<<
>>>  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560  <<<