เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาและลานกีฬา

เผยแพร่ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายของเทศบาลเมืองสระแก้ว

        เทศบาลเมืองสระแก้วมีลานกีฬา สนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกาย ครบทั้ง 21 ชุมชน  มีทั้งสนามกลางแจ้ง และสนามกีฬาในร่ม ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการตามความสนใจ โดยเทศบาลเมืองสระแก้วจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสนามกีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย มีการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดทั้งปี 

        เทศบาลเมืองสระแก้วได้ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการกีฬาขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วที่มีความสนใจและรักในการออกกำลังกาย  สามารถมาใช้บริการได้  โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

        นอกจากนี้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วทั้ง 2 แห่ง มีสนามกีฬาที่สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และให้บริการประชาชนในเขตบริการสามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี